White Tasting Spoon & Mini White Oval Bowl

Product Details:

– White China Tasting Spoon
– Mini White Oval Bowl, 4″ x 2.25″ (3 oz.)